We have 7 guests and no members online

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งาน Google App for Education สำหรับครู "

<<<ภาพกิจกรรม>>>

โครงการค่าย สอวน. วิชาเคมี  ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 -  20  ตุลาคม 2562

<<<ภาพกิจกรรม>>>

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

<<<ภาพกิจกรรม>>>

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 2
เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562

<<<ภาพกิจกรรม>>>

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

<<<ภาพกิจกรรม>>>

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์

<<<ภาพกิจกรรม>>>