We have one guest and no members online

กิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน

<<<ภาพกิจกรรม>>>

กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2561

<<<ภาพกิจกรรม>>>

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโซน C เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ
"Right Goals,Right Mind,Right Actions" ปีการศึกษา 2562

<<<ภาพกิจกรรม>>>

กิจกรรมวัน TANABATA Festival 2019 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

<<<ภาพกิจกรรม>>>

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

<<<ภาพกิจกรรม>>>

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

<<<ภาพกิจกรรม>>>

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนไทย และ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

<<<ภาพกิจกรรม>>>