โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

แนะนำบุคลากร (ปีการศึกษา 2555)

 

แนะนำ "คุณครูใหม่"
นางสุพรรณี  สมที
นางเรณู เงาะจันทรา
นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Mr.Charles De Wald
Mr.Verome G. Gliponeo
Mr.Preecha Chomphonimit
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
แนะนำ" คุณครูจ้างสอน"
นายธวัชชัย แสนดวง
นางสาวปวีณา อังติกุล
นางสาวพรรณวดี สังข์มณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (ดนตรีไทย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (นาฏศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญ
นางสาวนาฒยา ผลสำโรง
นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
แนะนำ "นิสิตฝึกสอน ปีการศึกษา 2555"
นาวสาวฉัตราภรณ์ ยัวมาตย์
นาวสาวจันทร์จรัส อินทร์แป้น
นาวสาวศดานันต์ พรหมคุณ
นิสิตฝึกสอน : ภาษาญี่ปุ่น
นิสิตฝึกสอน : ภาษาญี่ปุ่น
นิสิตฝึกสอน : ภาษาญี่ปุ่น
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
นาวสาวกมลชนก สมจิตต์
นางสาวชญาณินันท์ เจริญฉิม
นางสาวเบญวรรณ สว่างภพ
นิสิตฝึกสอน : คณิตศาสตร์
นิสิตฝึกสอน : คณิตศาสตร์
นิสิตฝึกสอน : ภาษาไทย
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวธาราทิพย์ เป้ดทิพย์
นางสาวล้อมเดือน บุตรดี
นางสาววิภาพร สุทาบุญ
นิสิตฝึกสอน : ภาษาไทย
นิสิตฝึกสอน : สังคมศึกษา
นิสิตฝึกสอน : สังคมศึกษา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา