โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

คุณครูที่ปรึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ปีการศึกษา 2555)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายชาติชาย สุโข (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.1/1
นางสาวเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช
นายกฤตภาส  จันทนวงษ์
ม.1/2
นายสมพงษ์ ปิติทรัพย์สกุล
นางชาติชาย สุโข
ม.1/3
นายชาติชาย สุโข
นางจุรีพร แน่นนันท์
ม.1/4
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทนาคา
นายทวี จันทนาคา
ม.1/5
นางสาวกัลยา อนันตชาติ
นางนงนุช พัฒนกุล
ม.1/6
นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญู
นางธนพร ขุนเที่ยง
ม.1/7
นางอัมพร บุบผา
นายธวัชชัย แสนดวง
ม.1/8
นางดวงพร วัฒนกุล
นางกัณฑ์ธิมา บุญศรี
ม.1/9
นายสุธน สถิตวุฒิคุณ
นายวิสิทธิ เทียนเจริญ
ม.1/10
นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอ
นางสมพร ศัพท์พันธ์
ม.1/11
นางอมรรัตน์ เบญจพล
นางสินินาฎ ศรีสันต์
ม.1/12
นางสินินาฎ ศรีสันต์
นางวิลาวัณย์ รัตนติกุล
(รองหัวหน้าระดับชั้น)
นางสินินาฎ ศรีสันต์
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางประภาสิริ ทรัพย์วิริยา  (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.2/1
นางสรัชฌา ตันธนาธิป
ม.2/2
นางสำอาง ลีลาภิรมย์ชัย
ม.2/3
นางจินดาพร เทียมภักดี
นางประภาสิริ ทรัพย์วิริยา
ม.2/4
นางกาญจนา วโนทยาน
นายจตุพล สมทวีศิลป์
ม.2/5
นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์
นางนงนุช พัฒนกุล
ม.2/6
นางเรณู เงาะจันทรา
นางสาวปราณี พงษ์ชวลิต
ม.2/7
นายภักดี สุขพันธ์
นายสรยุทธ ขุนเที่ยง
ม.2/8
นางสาวนาฒยา ผลสำโรง
นายคมสัน พยุงวงษ์
ม.2/9
นางจุรี ลือชา
นางสาวปวีณา อังติกุล
ม.2/10
นายสุพัฒน์ จิตโอภาส
ว่าที่พันตรีบุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุล
ม.2/11
นายสมพร พิทักษ์โพธิ์งาม
ม.2/12
นางวรรณา พึ่งรัศมี
 (รองหัวหน้าระดับชั้น)
นางจุรี ลือชา
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวนิภา  พัฒนาภา  (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.3/1
นางนิภาพร ประเสริฐศรี
นายสาโรจน์ ไทยธรรม
ม.3/2
นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ์
นายสาโรจน์ ไทยธรรม
ม.3/3
นายวัฒนา พุ่มบัว
นางทัสสนา บุญยรัตนสุนทร
ม.3/4
นางอรพินทร์ เงาะจันทรา
นายวิวัฒน์ วรรธนะชีพ
ม.3/5
นางประนอม รื่นสุคนธ์
นายวิษณุ เหลืองอ่อน
ม.3/6
นายกฤษฎา บุญศรี
นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
ม.3/7
นางสาวพัชฎา วะไลใจ
นางสวาท จันทนวงษ์
ม.3/8
นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัย
ม.3/9
นางสาวสว่างจิตต์ สุขสวัสดิ์
นางชฎาวรรณ กองพล
ม.3/10
นางจีราวรรณ สุนทรภักดิ์
นายสุพล พงษ์วิจิตร
ม.3/11
นางสาวเรณู โพธิ์นิยม
นางจรินทร จิตโอภาส
ม.3/12
นายสุเนตร สุขทวี
นางสาวนิภา พัฒนาภา
(รองหัวหน้าระดับชั้น)
นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ์   
นายสุเนตร สุขทวี
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายสิทธิชัย ลีตะกานนท์  (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.4/1
นายอำพล หิรัญลักษณ์สุต
นายสิทธิชัย ลีตะกานนท์
ม.4/2
นางสุจินต์ ลาภอุดมพันธุ์
นางอรนิตย์ สุขสถิตย์
ม.4/3
นางมัณฑนา รื่นจิตร์
นางดารารัตน์ สายดาราสมุทร
ม.4/4
นางสาววรรณวิภา เกตุแก้ว
นายสาวยดา ลีตะกานนท์ชัย
ม.4/5
นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์
นายปรีชา ชมพูนิมิต
ม.4/6
นางเบญจมาศ ตรีมงคล
นางคำนึง ผุดผ่อง
ม.4/7
นางชวนพิศ สนเอี่ยม
นางจิตรดา ศรีชมพู
ม.4/8
นายเบญจวรรณ ศรีสุดใจ
นายนุกูล ศรีสุดใจ
ม.4/9
นางวิลาวรรณ เนื่องจำนงค์
นางสุขุมา รัชนีศิริภาพ
ม.4/10
นางวิภารัตน์ พุกอินทร์
นางรัชนี วิบูลย์ธัญญ์
ม.4/11
นายอนันต์ สุขสว่าง
นางเกื้อกูล สุขปิติ
ม.4/12
นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงธ์
นางสาวจันทนา พลรัตน์
(รองหัวหน้าระดับชั้น)
นายอำพล หิรัญลักษณ์สุต
  นางสาววรรณวิภา เกตุแก้ว
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางอัญชนา พงษ์จันโอ  (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.5/1
นายสินชัย ไทยเจริญ
นางแพรวตา ผาสุข
ม.5/2
นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์
นางสาวอรพรรณ เพ็ชดำ
ม.5/3
นางจริยา ภัทรปิยวัฒน์
นางเตือนใจ อินโอภาส
ม.5/4
นางสาววิไล อินทร
นายไพศาล สุขสถิตย์
ม.5/5
นางสาวจรินทร์ สุขสวัสดิ์
นางมยุรี ตรีวุฒิกชกร
ม.5/6
นายประจวบ วิสมล
นางอนุช แสงเจริญ
ม.5/7
นางรองรัตน์ เอกรังษี
นางวิมล สุนทรส
ม.5/8
นายเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์
นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์
ม.5/9
นางประไพพร ศรีสวัสดิ์
นางเพชรรัตน์ สาพิมาน
ม.5/10
นางวัชรี ดวงมณี
นายประหยัด วงษ์สุนทร
ม.5/11
นางอัญชนา พงษ์จันโอ
นางเสาวรักษ์ ฉิมพลีกุล
(รองหัวหน้าระดับชั้น)
นางวัชรี ดวงมณี
 นางสาววิไล อินทร
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางนงลักษณ์ สุขสว่าง  (หัวหน้าระดับชั้น)
ระดับชั้น
ชื่อครูที่ปรึกษา 1
ชื่อครูที่ปรึกษา 2
ม.6/1
นางไข่ขวัญ เตชะมา
ม.6/2
นางวัณทณี ธุถาวร
นายคมชาญ ผสมทรัพย์
ม.6/3
นายชาติชาย เอกรังษี
ม.6/4
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิ
นางนงลักษณ์ สุขสว่าง
ม.6/5
นางสมใจ เปี่ยมศรี
นางอรวรรณ มนต์อ่อน
ม.6/6
นางสาวบุญเจือ ทรัพย์ทวีผลบุญ
นายทักษิณ สุนทรส
ม.6/7
นางพรพรรณ ตอรบรัมย์
นางสุวรรณา ปิติทรัพย์สกุล
ม.6/8
นายโชคชัย รัตนะธรรมมากร
นายวรการ พิศประเสริฐ
ม.6/9
นางศุทธภา อัตรเจษฏากร
นางสาวรุ่งนภา โรจนไพฑูรย์
ม.6/10
นายประดิษฐ์ ตั้งเตือนใจ
นางจรี ตั้งเตือนใจ
(รองหัวหน้าระดับชั้น)
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิ
 นางไข่ขวัญ เตชะมา